Klauzula RODO

Szanowni Państwo, poniżej wyjaśnimy dla czego gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach działalności prowadzonej przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Opatowie.

I. DANE OSOBOWE

1. Co to są dane osobowe ?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają w łatwy sposób zidentyfikować osobę fizyczną, odróżnić jednego człowieka od drugiego. Mogą one dotyczyć wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny – PESEL), jak też mogą opisywać ją pośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

2. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku ?

Przetwarzamy dane, które przekazujecie nam Państwo w związku z zakupem biletów miesięcznych, wynajmem transportu i organizacją przewozów okazjonalnych.

3. Co to znaczy przetwarzanie danych ?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane ?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być podpisana z Państwem umowa lub inne zapisy prawne pozwalające na przetwarzanie danych, zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”).

5. Komu przekazujemy Twoje dane ?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. takim jak: operator pocztowy, organ nadzorczy. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionych do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. organy kontrolne, sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy instytucje te zwrócą się do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na takie żądanie zezwala. Odbiorcami Państwa danych osobowych są w także podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych usługi informatyczne i serwisowe.

6. Z kim można kontaktować się w sprawie danych osobowych?

Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować listownie na adres siedziby Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie lub e-mailowo na adres al.-rodo15@wp.p l

7. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?

Osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do bycia zapomnianym, tj. do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (art. 22 RODO).

Ponadto administrator ma obowiązek przekazania osobie, której dane dotyczą, informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 13 i 14 RODO), a w przypadku realizacji żądania w zakresie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – także obowiązek poinformowania o tym odbiorców, którym ujawniono te dane (art. 19 RODO).

Mają Państwo prawo wnieść również skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Klauzula informacyjna

Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie reprezentowany przez kierownika Panią Renatę Dobrowolską, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, tel. 797994810, email: pzt@opatow.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych; z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: al-rodo15@wp.pl   lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a, b, c i e  oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO:
 1. w celu zakupu biletu miesięcznego;
 2. w celach kontrolnych i windykacyjnych, reklamacyjnych związanych ze świadczeniem usług przewozowych w związku z realizacją uprawnień wynikających z przepisu prawa na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe;
 3. w celu rozpatrywania skarg i wniosków – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. w celu wynajmu transportu i realizacji przewozów okazjonalnych;
 5. w celu udostępniania informacji publicznej – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 6. w celu rozpatrzenia petycji – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
 7. w celu wystawienia faktury – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 8. w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi rachunkowości i archiwizacji dokumentów.
 2. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyb że przepisy prawa będą na to zezwalać. Mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. dostawcom usług IT.
 3. Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO;
  • sprostowania (poprawienia) i uzupełnienia danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne  – zgodnie z art. 16 RODO;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – zgodnie z art. 21 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że PZT przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Państwa prawa, wolności i obowiązki.
 5. Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
Skip to content