Koordynator do Spraw Dostępności

Koordynator do spraw Dostępności w Powiatowym Zakładzie Transportu w Opatowie

Kontakttel: 797994810

e-mail: biuro@pztopatow.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie,
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 3. monitorowanie działalności Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. przekazywania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Zakładzie Transportu w Opatowie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/T/D20191696L.pdf

Dostępność Cyfrowa

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Zakłady Transportu w Opatowie: https://www.e-bip.org.pl/pztopatow.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny. Osobą do kontaktu jest Renata Dobrowolska, adres poczty elektronicznej: biuro@pztopatow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 797994810. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie 

Adres: ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów
Tel.:  797994810
E-mail: biuro@pztopatow.pl
Strona internetowa: pztopatow.pl

Dostępność architektoniczna budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie w którym mieści się biuro Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie:

 1. Budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie, ul. Sienkiewicza 17.

W budynku mieszczą się:

 • parter:Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Biuro Posiedzenia Składów Orzekających, Biuro Obsługi Klienta, Biuro Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,  Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Biuro Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, Powiatowy Zakład Transportu, Bank Spółdzielczy w Kielcach Filia w Opatowie, Sala konferencyjna.
 • I piętro: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria Starostwa Powiatowego w Opatowie, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Geodezji Kartografii ds. ewidencji gruntów, Koordynator do spraw dostępności.
 • II piętro: Wydział Geodezji Kartografii, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • III piętro:  gabinet Starosty, gabinet Wicestarosty, gabinet Sekretarza, Sekretariat, Dział Prawny, Biuro Rady, Wydział Organizacji i Nadzoru, Samodzielne stanowisko ds. kadrowych, Sala narad.
 • IV piętro: Skarbnik, Wydział Finansowy, Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.    
 • V piętro: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach Oddział Terenowy w Opatowie.

Budynek Starostwa Powiatowego w Opatowie, udostępniony dla interesantów, znajduje się przy ul. Sienkiewicza 17 w Opatowie. W odległości ok. 75 metrów od wejścia głównego do siedziby Starostwa znajduje się dworzec autobusowy. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.

Dostępność parkingu

Budynek Starostwa Powiatowego Opatowie, posiada parking ogólnodostępny dla klientów instytucji usytuowany przy ulicy Sienkiewicza 17. W odległości ok. 15 metrów od głównych drzwi wejściowych znajdują się dwa wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku urzędu wymaga jedynie przejścia z parkingu do budynku z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Dostępność wejścia

Nad głównym wejściem do budynku od strony ulicy Sienkiewicza 17, znajduje się duży napis STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od strony parkingu przy ul. Sienkiewicza 17, natomiast drugie wejście znajduje się z lewej strony obiektu. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu 7:30-15:30. Do wejścia głównego prowadzą dwa zewnętrzne stopnie (schody). Obok stopni zewnętrznych przy wejściu głównym z lewej strony oraz przy wejściu bocznym do budynku usytuowany jest podjazd  przystosowany dla osób z ograniczeniami ruchowymi, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy głównych drzwiach z lewej strony znajduje się dzwonek z domofonem.

Opis dostępności budynku Starostwa.

Budynek Starostwa jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Po wejściu do siedziby znajduje się przedsionek, oddzielony od holu głównego budynku drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Po wejściu do głównego holu po lewej stronie znajduje się punkt obsługi interesantów, oznaczony napisem „Biuro Obsługi Klienta”  Natomiast po prawej stronie znajdują się dwie windy osobowe z dostępem do pięciu kondygnacji budynku. Winda posiada wymiary: 1,20m x 1,20m, wejście 0,9m przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Obok głównego szybu windowego znajduje się klatka schodowa, którą można dotrzeć do wyższych dostępnych pięter (0–5). Kondygnacje połączone są schodami.  Przy głównym holu po prawej stronie mieści się toaleta dla osób niepełnosprawnych która, jest w pełni przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na ciągach komunikacyjnych w budynku zapewniona jest właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do poszczególnych pomieszczeń.

Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku:

 • tablica informacyjna umieszczona na parterze, obok szybu windowego.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującymW budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących. Urząd nie posiada oznaczenia w postaci pól uwagi i pasów kontrastowych w ciągu komunikacyjnym (schody).

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem oprócz pomieszczeń technicznych.

Aplikacje mobilne.

Brak aplikacji

Podstawy prawne:

1) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

2) Decyzja wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,

3) Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności” opublikowana przez Ministerstwo Cyfryzacji – wersja  1.5 uwzględnia zmiany z 11.02.2020 r.

Wersja cyfrowa

Deklaracja dostępności
Raport

Wersja skanowana papierowa

Deklaracja dostępności
Raport

Skip to content